PROJEKT UNIJNY

INFORMACJA O REALZIACJI PROJEKTU NR RPWP.08.01.01-30-0114/16 REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+

„HAŁABAŁA DLA WSZYSTKICH – nowe miejsca dla dzieci w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Koziegłowach” jest projektem realizowanym przez Gminę Czerwonak (obszar wiejski) w okresie VII.2016r.-VIII.2017r. dedykowanym Gminnemu Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, który za cel stawia podniesienie dostępności i wzrost jakości oferty edukacyjnej przedszkola poprzez utworzenie 50 nowych miejsc dla 3-latków z gminy (wraz z doposażeniem), wzrost kompetencji TIK 4 nauczycielek oraz organizację zajęć dodatkowych ww. środku wychowania przedszkolnego zwiększających szanse edukacyjne podopiecznych placówki.
Harmonogram projektu przewiduje w okresie VII-VIII.2016r. doposażenie sal przedszkolnych w meble i wyposażenie, pomoce dydaktyczne i specjalistyczne oraz sprzęt. W okresie IX.2016r.-VIII.2017r. (12 miesięcy) ma miejsce organizacja bieżącej działalności nowopowstałych 2 oddziałów przedszkolnych, zajęcia dodatkowe oraz szkolenie dla nauczycielek z zakresu TIK będą prowadzone i finansowane w ramach projektu (dofinansowania UE – 85% i z środków gminy- wkład własny finansowy – 15%). W przypadku zajęć dodatkowych przewidziano m.in. logopedię, rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych, rytmikę i zajęcia korekcyjne na pływalni. Projekt jest komplementarny (zintegrowany) z projektem w ramach 9.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który zakłada modernizację techniczną i rozbudowę przedszkola gminnego w Koziegłowach o nową powierzchnię, prace adaptacyjne i wykończeniowe. Projekt uwzględnia uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych..

PLANOWANE EFEKTY (rzeczowe), PRUDUKTY:
• Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 50 osób
• Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 50 miejsc
• Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 osoby (100% kobiety)
• Liczba zrealizowanych dodatkowych godzin zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej
• Liczba sal przedszkolnych doposażonych w meble i sprzęt, w tym sprzęt TIK – 480 godzin
• Liczba godzin szkolenia „TIK na TAK” w ramach dokształcania nauczycieli przedszkola – 16 godzin
• Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP), które otrzymały wsparcie w ramach projektu – 1 OWP
• Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie – 4 osoby
• Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie w ramach projektów zintegrowanych EFS i EFRR o wspólnym celu, jaki ma być osiągnięty dzięki ich realizacji – 1 OWP
• Liczba osób poniżej 25 lat roku życia objętych programem – 50 osób
• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 4 osoby
• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 osoba
• Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie – 4 osoby

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 4 osoby
• DŁUGOTERMINOWY: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS – 50 miejsc
• DŁUGOTERMINOWY: Liczba typów zajęć dodatkowych, o jakie poszerzono ofertę przedszkola, realizowanych po zakończeniu projektu (logopedia,rytmika,rehabilitacja,korektywa) – 4
• Liczba dzieci niepełnosprawnych, u których wzrosły efekty rewalidacji dzięki objęciu wychowaniem przedszkolnym i dodatkowymi zajęciami (m.in.rehabilitacja) – 1 osób
• Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3,4-latków), u których zaobserwowano postępy w niwelowani problemów/wad wymowy i postawy dzięki uczestnictwu w zajęciach z logopedą i zajęciach korekcyjnych na basenie – 27 osób
• Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3,4-latków), u których zaobserwowano rozwój psychoruchowy dzięki uczestnictwu w zajęciach z rytmiki – 27 osób

WARTOŚĆ PROJEKTU: 554 475,48zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 471 304,15zł

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU.