NASZ PROJEKT

„Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały wraz z infrastrukturą techniczną”

Umowa o dofinansowanie projektu numer RPWP.09.03.01-30-0064/16-00
w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Umowa zawarta została w Poznaniu w dniu 18.11.2016 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Czerwonak
Całkowita wartość projektu wynosi 1.280.981,06 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1.280.981,06 PLN
Dofinansowanie w kwocie 999.933,81 PLN, co stanowi nie więcej niż 78,06 % wydatków kwalifikowalnych.

Cele projektu: cel długofalowy to zapewnienie optymalnych i dogodnych warunków do rozwoju edukacji, umiejętności i uczenia się przez całe życie. Celem bezpośrednim jest wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Czerwonak poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Przedszkola Gminnego nr 2 w Koziegłowach.
Zakres rzeczowy Projektu oprócz realizacji prac budowlanych obejmował także opracowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego oraz promocję projektu, w tym montaż dwóch tablic pamiątkowych.
Umowa na wykonanie inwestycji z firmą P.P.U.H. „Marex” Zakład Ogólnobudowlany Marek Glinka Skórzewo zawarta została 10.03.2016. W dniu 31.08.2016 Gmina Czerwonak uzyskała decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu i w dniu 1.09.2016 w rozbudowanej części przedszkola rozpoczęły zajęcia dwa nowe oddziały dla dzieci trzyletnich,
Zakres inwestycji : rozbudowa istniejącego przedszkola o dodatkowe dwa oddziały, każdy na 25 dzieci, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja na działce nr geod.107/28 w Koziegłowach na Osiedlu Leśnym 22.
Powstał obiekt parterowy ; długość 31,83 m, szerokość 25,30 m, wysokość 5,16 m, powierzchnia zabudowy 390,45 m2, powierzchnia użytkowa 270,5 m2, powierzchnia netto 323,78 m2. Rozbudowana część składa się z : – łącznika z szatniami dla całego przedszkola (125 szafek), pomieszczeniami technicznymi oraz wc dla pracowników i pomieszczeniem porządkowym, – części głównej (dwie sale dla dzieci z dostępem do pomieszczeń pomocniczych i sanitariatów, pomieszczenie biurowe i socjalne dla pracowników, składzik na narzędzia). Obiekt wyposażony w instalacje c.o. wod-kan, gaz, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, instalacje niskoprądowe i elektroenergetyczne, kotłownia gazowa. Na zewnątrz budynku – taras częściowo zadaszony. Od strony południowej – nowe miejsca parkingowe (14 miejsc) z osobnym wjazdem.

Zaplanowany efekt tj. liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – w ilości 1 sztuk oraz potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej wynoszący 50 osób, zostały osiągnięte.